Täzelik sahypasyny nädip optimizirlemelidigi barada Semalt hünärmeniniň teklipleriHabar web sahypasyny optimizirlemegi öwrenmek gaty kyn bolup biler. Täzelikler web sahypasy bilen, elmydama aýagymyzda bolmaly, ýolda mazmuny redaktirlemeli, optimizirlemeli we neşir etmeli. Munuň üçin ussatlyk we tejribe gerek.

Habar web sahypasy bar bolsa we ol optimallaşdyrylmasa, müşderilerimizi SERP-iň başynda saklamak üçin ulanýan käbir maslahatlarymyz, diňe bir ýokary derejelere ýetmek bilen çäklenmän, has köp girýän traffikden hem lezzet alýarlar.

Habar web sahypasynyň esaslaryna düşünmek

Habar web sahypalary yzygiderli täze mazmunyň özboluşly artykmaçlygyna eýe. “Google” bu artykmaçlygy hem ykrar etdi, şonuň üçin “Iň gowy hekaýalar” atly aýratyn bir aýratynlyk döretdiler. Bularyň hemmesini optimizirlemek, täzelikler web sahypasynyň bolmagy hakykatdanam haýran galdyrýar.

Newsöne size habar web sahypasynyň SEO-dan tapawutly bolmagy we hemmesiniň meňzeş wakalary habar berýändiklerine garamazdan özboluşlydygyny görkezmek üçin başga ýollary görkezeris. Diňe ajaýyp eser ýazmak we neşir etmek, onuň Google-da gowy orny eýelejekdigini kepillendirmeýär. Şeýle hem sahypaňyza traffigi çekip bilmez.

Bu makala bilen, SERP-iň birinji sahypasynda täzelikleriňizi we täzelikler web sahypaňyzy almak üçin SEO strategiýasyny meýilleşdireniňizde ünsden düşüren käbir möhüm pikirleriňizi görkezip, hödürleýän zatlarymyzy görkezeris diýip umyt edýäris. Şübhesiz, bu size bäsleşigiňize goşant goşar we blogymyzda jikme-jik SEO gollanmasy bilen nädip gowy bolup biljekdigiňiziň çägi ýok.

Sahypany nädip tapawutlandyrmaly SEO paýhasly

Hemişe gök öwüsýän mazmun gurmak

Habarlaryň çalt köne bolýandygy hiç kim üçin syr däl. Täzelik sahypasy hökmünde, öz wagtynda mowzuklarda ýazmak ukybyňyz sebäpli ünsüňizi we aýratyn diňleýjileriňizi özüne çekýärsiňiz.

Gynansagam, habar pudagynda öz wagtynda ýazylan makalalaryň gysga ömri bar. Neşir edilenden soň, şol makala girýän traffigiň mukdary köpeler. Şeýle-de bolsa, bu makalanyň traffigi ýaşy bilen azalmagyny dowam etdirer. Bu diňe habarlaryň tebigaty.

Giriş trafiginiň ýokary derejesinden yzygiderli lezzet almak isleseňiz, yzygiderli has köp habar çykarmagy başarmaly.

Anotheröne başga bir çemeleşme, sahypaňyz üçin hemişe gök öwüsýän mazmun döredip, esasy habar modelini üýtgetmezlik bolar.

Hemişe gök öwüsýän mazmun uzak wagtlap möhüm we peýdaly bolup durýar, şonuň üçin yzygiderli akymly çeşme bar. Hemişe gök öwüsýän mazmun döretmek, diňleýjilere gündelik durmuşyna hemişe degişli bir zat okamagy hödürleýär.

Adaty habar makalalarynda traffigiň adalatly paýyny alýan bolsaňyz, hemişe gök öwüsýän mazmun size yzygiderli traffik akymyny berýär.

Mazmunyňyzyň Google habarlarynda görkezilendigine göz ýetiriň

Google News-da çykyş etmek, habar web sahypasy hökmünde size bolup biljek iň gowy zatlaryň biridir. Mazmunyňyz Google News-da peýda bolanda, bu mowzuga gyzyklanma bildiren ähli ulanyjylarynyň baş ekranynda görkezilýär. Google, täzelikleriňizi okyjylara mahabatlandyrýan ýaly.

Soöne gaty peýdaly bir zat üçin, esasanam onuň syrlaryna düşünmeli däl wagtyňyz gelmek kyn.

Mazmunyňyzyň Google News-da peýda bolmagyny isleseňiz, goşmak üçin mazmun görkezmelerini barlamaly we neşir edýän mazmunyňyzyň Google standartlaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmeli. SERP-den has ýokary bäsleşigiňiziň köpüsi, şol sanawda tapjak görkezmeleriňize eýerýär.

Ondan soň, goşmak üçin tehniki görkezmeleri barlap bilersiňiz. Bu möhümdir, sebäbi Google-yň sahypaňyza göz aýlap ýa-da täzelikleriň haýsy sahypalarda ýerleşýändigine düşünip biljekdigini aýdýar.

Hemme zadyň standartlara laýyk gelýändigine göz ýetireniňizden soň, sahypaňyzy Google-yň tassyklamagy üçin iberip bilersiňiz. Üç hepdäniň içinde Google-yň sahypaňyzy tassyklandygyny ýa-da ýokdugyny görmeli.

Bellik: bu siziň habarlaryňyzyň indiki minutda görkeziljekdigini aňlatmaýar.

Google News-y gözleg motory diýip pikir ediň. Organiki gözleg ýaly esasy SEO ýörelgelerini ulanyp, her bir ulanyjy üçin iň oňat warianty saýlaýar. Açar söz optimizasiýasy, ykjam dostluk, özboluşlylyk, ygtyýarlyk we beýleki SEO faktorlaryny gözleýär. Günüň ahyrynda habarlaryňyz diňe iň gowusy bolanda peýda bolar.

Arassa arhitekturany goldamak

SEO üçin täzelik sahypasyny dolandyrmak, yzygiderli ösýändigi üçin gaty kyn bolup biler. Her gün diýen ýaly täze sahypalary döredýärler we neşir edýärler, şonuň üçin arhitekturasy aňsatlaşyp biler.

Gözleg motorlary we okyjylar üçin sahypaňyzyň arhitekturasyny arassa we nawigasiýa etmek möhümdir. Neşir edilen sahypalaryň sanyna garamazdan, zatlary tertipli saklamagy başarmaly. Sahypaňyzda ulanýan kategoriýalaryňyza we bellikleriňize baha bermek we olaryň siziň üçin işleýändigini ýa-da ýokdugyny göz öňünde tutmak möhümdir.

Sahypaňyzda gaty köp sahypa bar, okyjylaryň gözleýän zadyny aňsatlyk bilen tapyp bilmekleri üçin ýeterlik bellikleriň bolmagy möhümdir. Indi ulanýan bellikleriňize serediň. Olar gymmatlymy?

Sahypaňyzyň çuňlugy göz öňünde tutulmaly başga bir möhüm faktor. Hiç kim barmaly ýerine barmazdan ozal on gezek basmak islemeýär. Baş sahypadan başga bir sahypa girmek üçin ulanyjynyň näçe gezek basylýandygyny göz öňünde tutmak möhümdir. Bu belgini mümkin boldugyça pes saklamagyňyzy maslahat berýäris.

Muny etmek diňe ulanyjy tejribäňizi gowulaşdyrman, gözleg motory botlaryna hem kömek eder. Gözleg motoryňyz, sahypadaky baglanyşyklara eýerip web sahypaňyza girýär. Web sahypaňyz näçe çuň bolsa, ähli sahypalaryňyzy indeksirlemek mümkinçiligi şonça pes bolar. Bellik ulgamyňyz bu meseläni çözmäge kömek edip biler.

Iň soňky maslahat, her sahypanyň aşagyna sahypa goşmak bolar. Indiki we öňki düwmeler hem işleri aňsatlaşdyrýar.

Sahypaňyz ykjam dostluklymy?

Jübi telefony üçin amatly saýtyň Google üçin näderejede möhümdigine gaty köp üns berip bolmaz. Habar web sahypalary üçin ykjam amatly sahypa zerurlygy hasam möhümdir. Muny aýdýarys, sebäbi şu günler ykjam enjamlarymyzda täzelikleri okaýarys: planşetlerimiz ýa-da smartfonlarymyz.

Sahypaňyzyň ykjam dostlugyny gowulandyrmak üçin, täsirli dizaýn gurmakdan başlamaly. Şeýlelik bilen, web dizaýnyňyz tomaşaçylaryň ekranynyň ululygyna we görnüşine laýyk gelýär.

Indiki etmeli zat, AMP-ni kabul etmek. Formatlamak zerurlygyny aýyrýan neşirýat tehnologiýasynyň bir görnüşidir. Bu sahypany ykjam ulanyjylar üçin çalt ýüklemäge mümkinçilik berýär. Thisöne, bu size özbaşdak etmegi maslahat berýän zadymyz däl. Hünärmeniň gözegçiligi elmydama iň gowusy.

Gezelenç tizligini optimizirlemek

Habar web sahypasy hökmünde, näme ýazsaňyzam täzelikdir. Şol pursatda oňa uly isleg bildirilýär, şonuň üçin Google-dan mazmuny gysga wagtda tapmagyny, gözlenmegini we indekslenmegini isleýärsiňiz.

Her sekunt, okyjylar haýal sahypaňyzyň ýüklenmegine garaşmazlar, esasanam şol bir habary habar berýän başga-da onlarça habar platformalary bar bolsa.

Şonuň üçin bäsleşigiňizi ýeňmek üçin derrew göz aýlamaly.

Bagtymyza, birnäçe maslahatymyz we SEO faktorlarymyz bar, olar goşulanda gezelenç tizligiňize kömek etmeli. Olara şular girýär:
  1. XML sahypa kartalaryňyz
  2. Hosting çykyşy
  3. Saýtyň tizligi
Bu üç faktor, sahypalaryňyzyň çalt gözlenmegine täsir edip biler we olary gowulaşdyrmak size has gowy mümkinçilik berýär.

Sahypaňyzy yzygiderli täzeläp durmak hem möhümdir, ýöne habar web sahypasy bolanyňyz üçin bu problema bolmaz. Google botlary bir sahypada yzygiderli täze mazmun tapsa, köplenç täzeden gözden geçirýär.

Netije

Habar web sahypalary girýän mazmunyň mukdary we optimizirlenmeli we çap edilmeli tizligi sebäpli kyn bolup biler. Şeýle-de bolsa, bu gysga möhletli täzelikler, habar web sahypalarynyň her gün gülkünç mukdarda traffikden peýdalanmagynyň sebäbi.

Bu görkezmeleri göz öňünde tutup, köp habar saýtlaryny optimizirledik we müşderilerimiz has köp traffikden we okyjylardan lezzet aldylar. Sizem bermek bilen bu zatlardan lezzet alyp bilersiňiz bize şu gün jaň.

mass gmail